Získanie inštalačného médií

Vo Výpočtovom stredisku SAV sú inštalačné médiá mnohých produktov uvádzaných v cenníku programu SELECT. Médiá ku niektorým produktom však môžu chýbať a treba ich zabezpečiť od spoločnosti exe spol. s r.o. (niekedy treba na médiá čakať týždne, prípadne mesiace). Pracovisko SAV zapojené do programu SELECT si môže inštalačné médiá zapožičať (viď Podmienky pripojenia k programu SELECT) alebo môže požiadať VS SAV formou objednávky o vytvorenie (napálenie) kópií za úplatu natrvalo pre pracovisko. Ďalej uvedieme odporúčaný postup k získaniu kópií médií natrvalo.

Poznámka

Podmienkou získania kópií médií natrvalo je pridelená licencia na produkt, z ktorého chcete mať kópiu (ide o kópiu licencie zaslanú z VS SAV).

Odporúčaný postup

  1. Napíšte si zoznam produktov (v zmysle názvov v pridelených licenciách) , z ktorých chcete získať médiá natrvalo. Zoznam pošlite mailom do VS SAV ( select@savba.sk ), aby ste si overili, či inštalačné médiá na Vami uvedené produkty sú vo VS SAV.
  2. Po potvrdení, že médiá VS SAV vlastní, napíšte objednávku na napálenie kópií inštalačných médií a pošlite do VS SAV.
  3. V rámci kapacitných možností VS SAV obdržíte po určitej dobe médiá spolu s faktúrou za médium, napálenie prípadne poštovné (ak si médiá neprevezmete osobne).

Poznámka: Do faktúry neuvádzajte názvy produktov, na ktoré ste ešte neobdržali licenciu.